Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) Skupština Zajednice udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Republike Hrvatske, na svojoj sjednici održanoj u Požegi 20. rujna 2015.godine, donosi


S T A T U T

 ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA POLICIJE

REPUBLIKE HRVATSKE

 

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i području djelovanja Zajednice udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Republike Hrvatske, (u daljnjem tekstu: Zajednica) sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se osiguravaju ciljevi, kao i gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, način osiguranja javnosti rada, članstvo Zajednice, tijela Zajednice, djelokrug i način rada, a u svrhu ostvarivanja potreba i interesa Zajednice kao i način predstavljanja Zajednice, prestanku postojanja Zajednice, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Zajednice te drugim pitanjima od značaja za Zajednicu.


Članak 2.

Zajednica je osnovana 07. svibnja 2005. godine u Sisku pod nazivom Zajednica udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Republike Hrvatske.


Članak 3.

(1) Naziv Zajednice je: ZAJEDNICA UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA POLICIJE REPUBLIKE HRVATSKE.

(2) Skraćeni naziv Zajednice je: ZUHBDRPRH.

(3) Pored naziva na hrvatskom jeziku, Zajednica će u međunarodnim odnosima rabiti naziv na engleskom jeziku: The Association of Croatian war veterans Police of the Republic of Croatian

Članak 4.

(1) Zajednica djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Sjedište Zajednice je u Sisku, Galdovačka 1.


Članak 5.

(1) Zajednica ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.
(2) Zajednica je neprofitna pravna osoba.

Članak 6.

(1) Zajednica je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

(2) Zajednica se ustrojava i djeluje sukladno odredbama Zakona o udrugama

Članak 7.

(1) Zajednicu predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik.

(2) Određene poslove zastupanja predsjednik, odnosno tajnik mogu prenijeti na treće osobe, na temelju pisane punomoći, kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.

Članak 8.

(1) Zajednica ima pečat okruglog oblika promjera 3 cm, sa ispisanim natpisom po obodu pečata: ZAJEDNICA UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA POLICIJE REPUBLIKE HRVATSKE I štambilj pravokutnog oblika dužine 6 cm, širine 1 cm, s natpisom : ZAJEDNICA UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA POLICIJE REPUBLIKE HRVATSKE,

(3) Uporaba i čuvanje pečata uređuju se Uputom koji donosi Izvršni odbor Zajednice.

Članak 9.

(1) Zajednica ima znak i zastavu.

(2) Znak Zajednice je okruglog oblika s vanjskim rubom od hrvatskog tropleta u sredini RH, iznad POLICIJA, a ispod RH skraćeni naziv Zajednice ZUHBDRPRH. Znak je zlatne boje, a skraćeni naziv Udruge je tamne boje.
(3) Zastava Zajednice je tamno plave boje sa zlatnim znakom Udruge u sredini.
(4) Opis znaka i zastave Zajednice, te uporaba i zaštita, uređuju se Odlukom koju donosi Skupština Zajednice.

Članak 10.

(1) Zajednica se može učlaniti u srodne zajednice i asocijacije, kada se ukaže potreba za tim.

(2) Zajednica je član Koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata Republike Hrvatske

(3) Zajednica se može učlaniti ili udružiti i u druge domaće i međunarodne organizacije i udruge kad je to od interesa za Zajednicu, a nije u suprotnosti s Ustavom RH, Statutom Zajednice i drugim propisima.

Članak 11.

(1) Rad Zajednice je javan.

(2) Javnost rada ostvaruje se upoznavanjem svojih članica i drugih zainteresiranih tijela i organizacija odnosno javnosti s programima, odlukama, smjernicama i zaključcima Zajednice.

(3) Obavještavanje javnosti vrši se i objavljivanjem Statuta, odluka, općih i drugih akata, te informacija na mrežnim (web) stranicama Zajednice, objavom informacija u drugim sredstvima priopćavanja.

(4) Sjednice tijela Zajednice su otvorene za javnost. Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednica tijela Zajednice u slijedećim slučajevima:
• kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu
• kada se to zbog osobito važnih razloga odluči na sjednici tijela Zajednice.


Članak 12.

U Zajednici nije dozvoljen niti jedan vid diskriminacije ( rasni, nacionalni, etnički, spolni, vjerski, politički i drugi), te sprječavanje sloboda i prava čovjeka i građanina.

2. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJE SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOST ZAJEDNICE:

2.1. CILJEVI ZAJEDNICE

Članak 13.

Ciljevi Zajednice su:

- zaštita digniteta Domovinskog rata,
- promicanje i afirmacija doprinosa policije u Domovinskom ratu,
- zaštita pravnog i materijalnog položaja hrvatskih branitelja policije,
- ostvarivanje društvenih i materijalnih prava hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije stečenih po osnovu učešća u Domovinskom ratu, - sudjelovanje u izradi propisa i akata koji se odnose na hrvatske branitelje,
- obilježavanje važnih datuma Domovinskog rata,
- razvijanje kulturnog i zabavnog života,
- organiziranje pomoći ugroženim članovima Zajednice udruge svih oblika,
- organiziranje športskih i rekreativnih aktivnosti i drugih zajedničkih interesa.


2.2. PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI ZAJEDNICE

Članak 14.

Područje djelovanja sukladno ciljevima: branitelji i stradalnici.
Djelatnosti Zajednice u ispunjavanju navedenih ciljeva su: promicanje vrijednosti Domovinskog rata, zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji odnosno:
- kontinuirano stručno praćenje i iznalaženje odgovarajućih rješenja za zdravstvene, socijalne i druge teškoće i potrebe branitelja,
- proučavanje prava hrvatskih branitelja iz radnog odnosa, mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, socijalnih i drugih pitanja hrvatskih branitelja Domovinskog rata,
- predlaganje nadležnim i drugim tijelima zakonsko reguliranje i druge mjere za ostvarivanje stečenih prava, te poboljšanje materijalnog i društvenog položaja članova Zajednice,
- skrb o poboljšanju materijalnog i društvenog položaja Zajednice,
- aktivno djelovanje u dodjeli činova i odličja zaslužnim sudionicima Domovinskog rata,
- pribavljanje materijalnih sredstava za rad i ostvarivanje ciljeva Zajednice,
- organiziranje izleta, rekreacije, sportskih natjecanja i kulturno zabavnih priredbi,
- organiziranje i sponzoriranje stručno- forumske djelatnosti ( stručni i znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine…) poradi ostvarivanja ciljeva Zajednice,
- razvijanje prijateljstva, tolerancije i solidarnosti među braniteljima i braniteljskim udrugama,
- dodjela nagrada i priznanja zaslužnim članovima Zajednice i ustrojstvenih oblika za stručan, kvalitetan i pregalački rad,
- provođenje posmrtne i humanitarne pomoći za članove Zajednice
- usklađivanje aktivnosti svojih članica i pružanje im stručne pomoći u radu,
- predstavljanje pred državnim tijelima Republike Hrvatske, te odgovarajućim međunarodnim udruženjima.

Posmrtna pripomoć za članove Zajednice organizira se i vodi na razini udruge - podružnice.

Temeljna programska orijentacija Zajednice je da u sveobuhvatnom i neprekidnom djelovanju i aktivnosti dužnosnika i tijela Zajednice kroz ustrojstvene oblike Zajednice ostvaruje kontinuiranu i cjelovitu skrb za članove Zajednice.


Članak 15.

Radi uspješnog izvršavanja djelatnosti utvrđenih u ovom Statutu, Savez surađuje sa nadležnim tijelima državne vlasti i drugim odgojno-obrazovnim i stručnim ustanovama te drugim fizičkim i pravnim osobama.


2.2. GOSPODARSKA DJELATNOST ZAJEDNICE

Članak 16.

(3) Zajednica gospodarske djelatnost može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne može obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti Zajednica ostvari višak prihoda nad rashodima, on se može upotrijebiti isključivo za ostvarenje ciljeva Zajednice utvrđenih Statutom.

3. ČLANSTVO, USTROJ I DJELOVANJE ZAJEDNICE

Članak 17.

Članice Zajednice su udruge branitelja Domovinskog rata iz redova policije

Članak 18.

(1) Članom Zajednice može postati svaka Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije ako:
- djeluje na području RH,
- prihvaća Statut ZUHBDRPRH,
- odluku o pristupanju Zajednici donese Skupština Udruge u skladu s njihovim statutom.
- da je osnovana sukladno Zakonu o udrugama, te uredno registrirana kod nadležnog tijela državne uprave
- da je svrha osnivanja i djelovanja širenje i promicanje istine te zaštita digniteta Domovinskog rata


Članak 19.

(1) Uz ispunjenje uvjeta iz odredbi članka 18. ovog Statuta, Udruge stječu status punopravnih članica Zajednice, donošenjem odluke Izvršnog odbora o prijemu u članstvo.

(2) Druge udruge iz članka 18. ovog Statuta, mogu steći status punopravnih članica Zajednice ako Skupština utvrdi da ispunjavaju uvjete iz članka 18. alineje 1., 2. i 5., te da je njihovo članstvo od interesa za Zajednicu.

Članak 20.

(1) Zahtjevu za učlanjenje udruge iz članka 17. ovog Statuta u Savez potrebno je priložiti:
• odluku o udruživanju u Zajednicu,
• presliku Statuta udruge,
• presliku rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske
• presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta-udruge u NKD-u,
• osnovne podatke o ustroju i djelatnosti,
• podatke o osobama ovlaštenim za predstavljanje i zastupanje,
• izjavu o prihvaćanju Statuta Zajednice i drugih općih akata Zajednice,

(2) Udruge koje žele ostvariti status članice Zajednice, osim dokumenata iz odredbe prethodnog stavka, moraju priložiti dokaze o ispunjavanju kriterija i uvjeta navedenih u članku 18. stavak 1. alineje 3. i 4. ovog Statuta.

Članak 21.

(1) Članicom Zajednice može postati udruga iz članka 17. ovog Statuta koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o udrugama , kao i uvjete iz članka 18. ovog Statuta, na što ukazuju prilozi zahtjevu za prijem u članstvo Zajednici iz članka 20. Statuta Zajednice.

(2) Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor, koji može odbiti prijem u članstvo udruge iz članka 17. ovog Statuta ako ocijeni da ista ne ispunjava uvjete propisane Zakonom ili ovim Statutom, odnosno općim aktima Zajednice, zatražiti otklanjanje nedostataka u podnesenom zahtjevu ili donijeti odluku o prijemu u članstvo Zajednicu.

(3) Izvršni odbor će podnositelju zahtjeva odrediti rok, koji ne može biti duži od 90 dana, da otkloni nedostatke zbog kojih ne bi mogao biti primljen u članstvo Zajednice.

(4) Protiv odluke Izvršnog odbora kojom je odbijen prijem u članstvo Zajednice može se podnijeti žalba Skupštini Zajednice, u roku 30 dana od dana primitka pisane odluke. Žalba se rješava na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.

(5) Odluka Skupštine Zajednice o žalbi iz prethodne točke je konačna.

(6) Zajednica vodi popis svojih članica, a tajnik Zajednice zadužen je za ažuriranje evidencije članica Zajednice, svakodobni uvid i davanje podataka o aktualnom članstvu u Zajednice.

(7) Popis članica vodi se elektronički, a za svaku članicu Zajednice obvezno sadrži:
• podatak o nazivu članice
• OIB članice
• datum pristupanja Zajednici
• datum prestanka članstva (za one članice koje nisu više članice Zajednice)

(8) Popis članica Zajednice mora biti dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 22.

(1) Članice imaju pravo
• imati svoje zastupnike u Skupštini Zajednice
• predlagati, birati i biti birani u tijela Zajednice
• sudjelovati u radu stručnih tijela Zajednice
• sudjelovati na provedbi projekata i programa Zajednice sukladno važećim općim aktima Zajednice
• sudjelovati na stručnim savjetovanjima i tečajevima sukladno općim aktima Zajednice
• biti informirane o svim relevantnim zbivanjima u području vezanim uz branitelje iz Domovinskog rata dostupnim Zajednici

(2) Obveze članica su:
• aktivno sudjelovati u realizaciji pojedinih dijelova Plana rada Zajednice prihvaćajući dužnosti priređivača ili domaćina pojedinih projekata, programa i akcija predviđenih planom Zajednice kao i općim aktima.
• uredno podnositi tražena ili propisana izvješća
• uredno plaćati članarinu te podmirivati druge financijske obveze utvrđene odlukama Izvršnog odbora ili općim aktima Zajednice
• na zahtjev Zajednice, obavezne su omogućiti svojim članovima sudjelovanje u aktivnostima koje provodi Zajednica
• uskladiti svoj Statut i opće akte sa ovim Statutom i drugim općim aktima Zajednice
• druge obveze koje odredi Skupština

Članak 23.

(1) Kad članica Zajednice u svom djelovanju ne ostvaruje ciljeve i zadaće radi kojih je osnovana, ako svojim djelovanjem krši zakon ili ne postupa sukladno Statutu i općim aktima Zajednice, Nadzorni odbor ili Izvršni odbor Zajednice, mora upozoriti članicu na nedostatke u radu i predložiti da se oni otklone.

(2) Ako udružena članica i nakon upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama svog i ovog Statuta, odnosno ako ukazane nedostatke ne otkloni, Izvršni odbor Zajednice može donijeti odluku o njenom isključenju iz članstva Zajednice.

Članak 24.

(1) Članstvo u Zajednici prestaje:
• na vlastiti zahtjev članice uz obrazloženje, koji zahtjev može biti podnesen u svako doba, a članstvo u tom slučaju prestaje 30 dana nakon primitka zahtjeva od strane Zajednice.
• odlukom o isključenju, donesenom od strane Izvršnog odbora Zajednice natpolovičnom većinom svih članova Izvršnog odbora, ako članica svojim djelovanjem šteti ugledu Zajednice i ako krši Statut i druga pravila Zajednice, ako krši odredbe Zakona o udrugama, a osobito ako obavlja djelatnost ili pruža usluge koje su nespojive sa Zajednicom, brisanjem članice iz registra nadležnog tijela državne uprave,

(2) Prije donošenja odluke o isključenju iz članstva Izvršni odbor Zajednice mora upozoriti članicu na nedostatke u radu, predložiti da se oni otklone, te da članica Zajednice u roku, koji ne može biti duži od 90 dana, otkloni razloge zbog kojih bi mogla biti isključena iz članstva Zajednice.

(3) Protiv odluke o isključenju iz članstva članica ima pravo žalbe Skupštini Zajednice u roku 30 dana od dana primitka pisane odluke. Žalba se rješava na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.

(4) Kada članici Zajednice prestane članstvo u Zajednici po bilo kojoj osnovi utvrđenoj u prethodnom stavku ovog članka, dužna je Zajednici podmiriti sve prethodno preuzete ili pripadajuće, a nepodmirene obveze, te ista nema pravo potraživanja u odnosu na sredstva Zajednice.


4. USTROJ I UPRAVLJANJE U ZAJEDNICI

Članak 25.

(1) U Zajednici djeluju slijedeća tijela:

1. Skupština Zajednice,
2. Predsjednik Zajednice,
3. Izvršni odbor Zajednice,
4. Nadzorni odbor
5. Časni sud Zajednice

(2) Kod izbora članova tijela Zajednice, potrebno je voditi brigu o:

• ravnomjernoj zastupljenosti Udruga
• regionalnoj zastupljenosti,
• uspješnosti osoba i Udruga u razvoju i ostvarenim rezultatima
• stručnoj osposobljenosti i drugim kvalitetama osoba u odnosu na ciljeve i nadležnosti Izvršnog odbora, odnosno drugih tijela saveza

4.1. Skupština Zajednice:

Članak 26.

(1) Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja Zajednicom.

(2) Skupštinu sačinjavaju:

Po tri predstavnika članice Zajednice, sukladno članku 17. ovog Statuta, a prema popisu članica Zajednice, te ukoliko članice na dan održavanja sjednice Skupštine imaju urednu registraciju s važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja i podmirene obveze prema Zajednici

4.1.1. Predstavnici članica u Skupštini Zajednice

Članak 27.

(1) Predstavnik članice u Skupštini Zajednice može biti osoba:

• koja je državljanin Republike Hrvatske,
• koja ima status hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu stečen u redovima policije
• koja je član udruge koju predstavlja,
• koja prihvaća Statut Zajednice,

(2) Predstavnici članica u Skupštini Zajednice za svoj rad odgovorni su Skupštini i članici čiji su predstavnici.


4.1.2. Nadležnosti Skupštine

Članak 28.

(1) Skupština obavlja slijedeće poslove:

• utvrđuje strategiju razvoja Zajednice
• bira predsjednika Zajednica, potpredsjednika, članove Nadzornog odbora, članove Izvršnog odbora i Suda časti, likvidatora, te donosi odluku o njihovom razrješenju, usvaja program rada Zajednice te financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
• usvaja programsko i financijsko izvješće o radu Zajednice za prethodnu godinu,
• donosi Statut Zajednice, kao i njegove izmjene i dopune, Pravilnik o sustavu, uvjetima i organizaciji , Poslovnik o radu Skupštine, te druge opće akte za koje je ovim Statutom ili odlukom Skupštine utvrđena nadležnost Skupštine,
• donosi odluku o udruživanju u međunarodne i nacionalne asocijacije i organizacije koje su sličnog djelovanja,
• utvrđuje plan za obavljanje gospodarske djelatnosti Zajednice sukladno propisima,
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Zajednice u slučaju prestanka rada Zajednice
• donosi odluku o statusnim promjenama
• donosi odluku o žalbi na odluku Izvršnog odbora kojom se odbija zahtjev za prijem u članstvo Zajednice, odnosno o žalbi na odluku o isključenju članstva u Zajednici,
• donosi odluku o počasnim odnosno zaslužnim članovima Zajednice,
• donosi odluku o prestanku rada Zajednice,
• obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, Statutom , te je nadležna i za sva pitanja za koja eksplicitno nije utvrđena statutarna nadležnost drugih tijela Zajednice, kada se radi o pitanjima koja po svom značaju upućuju na nadležnost najvišeg tijela upravljanja Zajednice.
• imenuje predstavnika Zajednice u Koordinaciju državnih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, te predstavnike u drugim organizacijama, institucijama i tijelima i razrješava ih.


4.1.3. Sjednice Skupštine

Članak 29.

(1) Skupština Zajednice odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama.

(2) Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti jedan od potpredsjednika kojeg on ovlasti. Ukoliko predsjednik nije u mogućnosti dati navedeno ovlaštenje, isto može učiniti Izvršni odbor.

(3) Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izvanredne, svečane i izborne.

(4) Sjednice Skupštine saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na pisani zahtjev Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 1/3 članica Saveza.

(5) Zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine mora sadržavati prijedlog dnevnog reda i pisano obrazloženje za održavanje sjednice skupštine.

(6) Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine Saveza postavljenog u skladu s odredbama ovog Statuta, predlagatelj može sam sazvati traženu sjednicu Skupštine.

(7) Svečane sjednice Skupštine mogu se sazvati povodom obilježavanja određenog povijesnog datuma za RH, Zajednicu, odnosno iz druge potrebe iste prirode.

(8) Izborne sjednice Skupštine održavaju se svake četiri (4) godine, a redovne najmanje jedanput godišnje.

(9) Izbornim sjednicama Skupštine predsjedava tročlano radno predsjedništvo koje se bira između članova Skupštine. U radno predsjedništvo ne mogu biti birani kandidati za predsjednika Saveza .

(10) U slučaju isteka mandata tijelima Zajednice Skupštinu Zajednice saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članica Zajednice koje su upisane u popis članica Zajednice prije isteka mandata tijelima Saveza.

(11) Izvanredna sjednica Skupštine Zajednice je skupština koja se saziva sukladno odredbama ovog članka, a odnosi se na sjednicu iz prethodnog stavka ovog članka, kao i sjednicu Skupštine koja se saziva radi izvanrednih okolnosti u radu Zajednice i njegovih članica u nadležnosti Skupštine Zajednice prema ovom Statutu.

Članak 30.

(1) Poziv s dnevni redom objavljuje se na mrežnim (web) stranicama Zajednice najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice.

(2) Pisani materijali za predloženi dnevni red, s oznakom dana i mjesta održavanja sjednice Skupštine Zajednice, šalju se članicama Zajednice najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Članak 31.

(1) Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Skupštine.
(2) U slučaju da u zakazano vrijeme početka rada Skupštine ne bude prisutna natpolovična većina članova Skupštine pričekat će se jedan sat i nakon toga sjednica Skupštine će se održati ako je nazočno najmanje 1/3 članova.

(3) Odluke Skupštine se donose javnim glasovanjem, osim u slučajevima predviđenim ovim Statutom ili ako Skupština odluči da glasovanje o pojedinim pitanjima bude tajno.

(4) Glasovanje pri izborima za tijela Zajednice je tajno, ukoliko Skupština na samoj sjednici o tome ne donese drugačiju odluku.

(5) Odluka Skupštine je donesena ako za nju glasuje većina nazočnih članova, osim kod donošenja ili izmjene Statuta, odnosno prestanka rada Zajednice, kada se odluke donose većinom ukupnog broja članova Skupštine.

(6) O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, kojeg potpisuje izabrani zapisničar na sjednici Skupštine Zajednice, te zapisnik ovjeravaju dva ovjerovitelja zapisnika također izabranih na sjednici Skupštine Saveza, koji se trajno čuva u arhivi Zajednice. Zapisnik sa sjednice Skupštine Zajednice dostavlja se svim članicama Saveza u roku od najviše 15 dana od njegovog sastavljanja i ovjeravanja, a najkasnije 60 dana od dana održavanja sjednice Skupštine Zajednice, te podliježe verifikaciji na slijedećoj sjednici Skupštine Zajednice.


4.1.4. Mandat Skupštine

Članak 32.

(1) Mandat Skupštine Zajednice traje četiri (4) godine, a počinje teći danom verifikacije mandata predstavnika članice za članove Skupštine Zajednice.

(2) Ista osoba može biti ponovno izabrana u Skupštinu za novo mandatno razdoblje.

(3) Naknadno izabranom članu Skupštine mandat traje do isteka mandata saziva Skupštine za koji je izabran.

(4) Iznimno, u slučaju spriječenosti člana Skupštine da sudjeluje na sjednici Skupštine, nadležno tijelo članice može na temelju pisane odluke, imenovati zamjenika za tu sjednicu.

(5) Mandat zamjenskog člana za tu sjednicu podliježe verifikaciji Skupštine.
(6) Predstavnik u Skupštini Zajednice ima pravo na samo jedan glas kao član Skupštine Zajednice.

Članak 33.

(1) Predstavniku članice na sjednici Skupštine Zajednice, oduzet će se pravo glasa u slučaju da je predstavnik članice Zajednice koja nema urednu registraciju o važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja.

(2) Članica Zajednice dužna je do početka sjednice Skupštine dostaviti Zajednici dokaz, odnosno kopiju rješenja ili izvod iz Registra udruga Republike Hrvatske iz kojeg je moguće utvrditi urednu registraciju s važećim mandatima tijela upravljanja i zastupanja te članice.

Članak 34.

(1) Članovi Skupštine sudjeluju u radu i odlučivanju zasnivajući svoje stajalište prije svega na:

• zahtjevima provođenja utvrđene politike i programa Zajednice,
• zajedničkim obvezama i odgovornostima za ostvarivanje programa Zajednice, a posebno za ostvarivanje programa javnih potreba Republike Hrvatske,
• težnjama k ostvarivanju vrijednosti koje pridonose širenju i promicanju istine o Domovinskom ratu, zaštitu digniteta branitelja i Domovinskog rata, razvoju, afirmaciji i ugledu hrvatskog branitelja i Republike Hrvatske,
• zajedničkim interesima svih udruženih članica i obvezi izvršenja ciljeva i zadaća Zajednice utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

2) Predstavnik članice – član Skupštine Zajednice ima prava i obveze:

• sudjelovati u radu Skupštine i drugih tijela u koje je izabran,
• odlučivati o pitanjima o kojima odlučuje Skupština,
• izvještavati članice koje predstavlja o radu Skupštine i o svom radu u Skupštini Zajednice,
• pokretati raspravu o pitanjima iz djelokruga Skupštine i predlagati odgovarajuće odluke,
• sudjelovati u izvršavanju zadaća utvrđenih odlukama Skupštine,
• postavljati pitanja, tražiti odgovore te podatke i stručnu pomoć od tijela Zajednice,
• obveza je članova Skupštine u svakoj prigodi zastupati i štititi interese Zajednice, te interese udruge koju predstavljaju.

Članak 35.

(1) Predstavniku Skupštine mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u slijedećim slučajevima:
• njegovog opoziva,
• podnošenjem ostavke,
• nastupom takvih okolnosti zbog kojih član ne može obavljati svoju dužnost u Skupštini.

(2) Opoziv predstavnika Skupštine vrši se na način i po postupku predviđenom za njegov izbor.

(3) Mandat novoizabranog predstavnika Skupštine traje do isteka mandata Skupštine.


4.2. Predsjednik Zajednice

Članak 36.

(1) Zajednica ima predsjednika i 2 potpredsjednika.

(2) Mandat predsjednika i potpredsjednika traje četiri (4) godine i iste osobe mogu biti ponovno birane za novo mandatno razdoblje.

(3) Predsjednik obavlja sljedeće zadaće i poslove:

• predstavlja i zastupa Zajednicu u zemlji i inozemstvu,
• saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, te potpisuje akte, odluke i zapisnike koje oni donose,
• odgovoran je za zakonitost rada Zajednice i ispunjavanje zakonom, drugim propisima ili ugovorima utvrđenih obveza Zajednice,
• skrbi o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora,
• odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog plana i financijskog izviješća Skupštini Zajednice
• vodi poslove sukladno odlukama Skupštine Zajednice
• potiče aktivnosti na razvoju i promociji Zajednice,
• predlaže Skupštini kandidate za potpredsjednika i članove Izvršnog odbora, pokreće rješavanje pitanja razrješenja članova Izvršnog odbora te potpredsjednika,
• sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Zajednice.
• obavlja i druge zadaće po ovlasti Skupštine i Izvršnog odbora utvrđene općim aktima i ovim Statutom ili koje su u svezi s funkcijom predsjednika.


Članak 37.

(1) Predsjednik i potpredsjednici Zajednice odgovorni su za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

(2) Potpredsjednici Zajednice zamjenjuje odsutnog ili spriječenog predsjednika Saveza u obavljanju poslova i zadaća, utvrđenih prethodnim člankom, kojeg za to ovlasti predsjednik ili Izvršni odbor, a ako to nije moguće, tada o tome odluku donose potpredsjednici.


Članak 38.

(1) Za predsjednika može biti izabrana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima i kriterijima:

• da je državljanin Republike Hrvatske,
• da ima status hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu stečen u redovima policije
• da je član udruge članice Zajednice,
• da prihvaća Statut Zajednice,
• da nije kazneno gonjen

Članak 39.

(1) Predsjednika bira Skupština neposredno, tajnim glasovanjem, a na temelju pisanog prijedloga kandidata, koji imaju pravo podnijeti članice Zajednice nakon raspisanih izbora. Pisani prijedlog kandidata treba podržati članica Zajednice s tim da ista članica može podržati istovremeno samo jednog kandidata.

(2) U slučaju redovnog izbora predsjednika Zajednice, kao i u slučaju izvanrednih izbora, članice Zajednice dužne su Izvršnom odboru Zajednice dostaviti pisani prijedlog kandidata za predsjednika s obrazloženjem najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

(3) O prispjelim prijedlozima kandidata za predsjednika Zajednica je dužna obavijestiti sve svoje članice u roku 7 dana po isteku roka za dostavu pisanih prijedloga kandidata.

(4) Glasovanje pri izboru za predsjednika je tajno.

(5) Ako je za predsjednika istaknuto više kandidata, od kojih u prvom krugu glasovanja niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova članova Skupštine, u drugom krugu glasovanja na izbornu se listu stavljaju ona dva kandidata koja su u prvom krugu dobili najveći broj glasova.

Članak 40.

(1) U slučaju da predsjednik ili potpredsjednici koje je izabrala Skupština ne izvršavaju svoje obveze sukladno odredbama ovog Statuta, da svojim radom teže povrijede zakon, odredbe Statuta ili politiku koju je utvrdila Skupština ili da svojim djelovanjem spriječe provođenje odluka Skupštine, isti mogu biti razriješeni sa svojih funkcija.

(2) Prijedlog za razrješenje predsjednika ili potpredsjednika, slijedom odredbe iz stavka 1. ovog članka mogu podnijeti članice Zajednice pisanim zahtjevom koji treba podržati polovina članica Zajednice, Izvršni ili Nadzorni odbor Zajednice, a predsjednika ili potpredsjednika može se razriješiti i na temelju njegovog osobnog zahtjeva.

(3) O razrješenju predsjednika ili potpredsjednika odlučuje Skupština na izvanrednoj sjednici koji saziva Izvršni odbor ili drugo ovlašteno tijelo sukladno odredbama članka 29. ovog Statuta, u roku od 30 dana od podnošenja pisanog zahtjeva ovlaštenog podnositelja zahtjeva sukladno prethodnom stavku ovog članka, za razrješenje predsjednika ili potpredsjednika Saveza.

(4) U slučaju trajne spriječenosti ili podnošenja neopozive ostavke Predsjednika zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg će odrediti Izvršni odbor u roku od 15 dana od dana saznanja za trajnu spriječenost odnosno podnošenje neopozive ostavke, ali najduže do nove (izvanredne) izborne sjednice Skupštine Zajednice koja se održava u roku od 60 dana od nastupanja navedenih okolnosti.


4.3. Izvršni odbor

Članak 41.

(1) Izvršni odbor Zajednice je izvršno tijelo Zajednice koje obavlja slijedeće poslove i zadaće:

• utvrđuje:

• prijedlog strategije razvoja te prijedlog programa za četverogodišnji ciklus

• prijedlog Statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna, prijedlog Pravilnika o sustavu, uvjetima i organizaciji te drugih općih akata koje donosi Skupština

• utvrđuje prijedlog godišnjeg programa državne razine, odnosno programa rada Zajednice, financijskog plana i financijskog izvješća,

• donosi:

• opće akte koji reguliraju pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora, te razmatra i odlučuje o pitanjima iz područja djelovanja Zajednice, koja nisu u nadležnosti Skupštine ili kojeg drugog tijela Zajednice u skladu s odredbama ovog Statuta,

• odluku o dodjeli nagrada i priznanja zaslužnim članovima, donatorima i sl.

• poslovnik o svom radu,

• mjere i aktivnosti za unapređenje i stvaranje najpovoljnijih materijalnih i financijskih uvjeta za realizaciju programa Zajednice;

• imenuje:

• tajnika i razrješava ga,

• predstavnika Zajednice u koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata Republike Hrvatske, te predstavnike u drugim organizacijama, institucijama i tijelima i razrješava ih,

• donosi pravila o radu za radna tijela Zajednice, a može imenovati i stalne ili povremene komisije, odnosno radne grupe u skladu s Poslovnikom;

• predlaže:
• udruživanje u međunarodne i nacionalne organizacije,
• program osnovne djelatnosti kao i drugih djelatnosti Zajednice sukladno propisima,
• osobe za proglašenje počasnog i zaslužnog člana Saveza;
• odlučuje o:
• organizaciji i načinu obavljanja stručnih, administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova za potrebe Zajednice i udruženih članica,
• isticanju kandidature za organizaciju pojedinih projekata,
• davanju inicijative za održavanje redovne, izborne, izvanredne ili svečane Sjednice Skupštine;

• provodi i skrbi o:
• provođenju odluka i zaključaka Skupštine ako ovim Statutom, Poslovnikom ili samim odlukama i zaključcima nije to povjereno drugom tijelu Zajednice,
• izvršavanju financijskog plana Zajednice i u okviru toga o rasporedu i korištenju sredstava,
• organizaciji i realizaciji Programa rada Zajednice i odgovoran je za njegovo izvršenje,
• podnosi izvješća o svom radu Skupštini te priprema potrebne materijale za sjednice Skupštine Zajednice,
• upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom Zajednice za što odgovara Skupštini Zajednice,
• razmatra pitanja iz rada udruženih članica i poduzima odgovarajuće mjere za unapređenje njihova rada, kao i za otklanjanje nepravilnosti u radu,
• obavlja i druge poslove i zadaće određene Statutom, Poslovnikom ili drugim općim aktima Zajednice, odnosno odlukom Skupštine Zajednice.

(2) Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 42.

(1) Izvršni odbor čine po funkciji predsjednici Udruga članica Zajednice i jedan (1) predstavnik Udruge članice Zajednice
(4) Članovi Izvršnog odbora izvršavaju zadaće utvrđene ovim Statutom, odnosno koje im naloži Skupština, Izvršni odbor ili predsjednik, u skladu s aktima Zajednice i zakonom.

(5) Obveza je članova Izvršnog odbora u svakoj prigodi zastupati i štititi interese Zajednice , kao i dignitet branitelja i Domovinskog rata.

Članak 43.

(1) Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godine i ista osoba može biti ponovno izabrana za novo mandatno razdoblje.

(2) Mandat članovima Izvršnog odbora prestaje u slučaju kada predsjednik Zajednice podnese ostavku ili bude razriješen s te funkcije.

3) U slučaju da član Izvršnog odbora ne izvršava svoje obveze sukladno odredbama Statuta, isti može biti razriješen s funkcije člana Izvršnog odbora.

(4) Razrješenje člana Izvršnog odbora vrši se na isti način kao i njegovo biranje.

(5) Prijedlog za razrješenje člana Izvršnog odbora, slijedom odredbe stavka 3. ovog članka, može dati predsjednik ili Udruga koja ga je izabrala, a član Izvršnog odbora može biti razriješen i na osobni zahtjev.

(6) Na mjesto razriješenog člana Izvršnog odbora bira se novi član po istom postupku po kojem je izabran član Izvršnog odbora koji je razriješen, odnosno koji je prestao s obavljanjem funkcije člana Izvršnog odbora, a mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora traje do kraja mandata tog saziva Izvršnog odbora.

Članak 44. 

(1) Izvršni odbor djeluje na sjednicama.

(2) Za donošenje pravovaljanih odluka potrebna je nazočnost većine od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

(3) Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova, osim u slučaju odluke o isključenju članice, kada se primjenjuju odredbe ovog Statuta, te u slučaju kada Izvršni odbor donese odluku da se o određenom pitanju glasuje tajno.

Članak 45.

(1) Sjednicama Izvršnog odbora predsjedava predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti jedan od potpredsjednika kojeg ovlasti predsjednik ili Izvršni odbor.

(2) Poslovnikom o radu Izvršnog odbora podrobnije se određuju pitanja u vezi s održavanjem sjednica.


Članak 46.

(1) Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

(2) Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Izvršnog odbora i na obrazloženi pisani zahtjev najmanje jedne trećine članova Izvršnog odbora. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Izvršnog odbora u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva za sazivanje sjednice, sukladno ovoj odredbi Statuta, sjednicu sazivaju predlagači.

4.3.1. Tajnik

Članak 47.

(1) Zajednica ima tajnika kojeg svojom odlukom neposredno imenuje Izvršni odbor,

(2) Tajnik svoju funkciju obavlja amaterski,


Članak 48.

(1) Za tajnika može biti birana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
• da je državljanin Republike Hrvatske,
• da ima status hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu stečen u redovima policije
• da je član udruge članice Zajednice,
• da prihvaća Statut Zajednice,
• da nije kazneno gonjen
• poznavanje rada na PC

Članak 49.

(1) Tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Zajednice, sa pravom glasa.

(2) Tajnik provodi i osigurava provođenje općih akata i programa Zajednice te odluka i zaključaka Skupštine Zajednice, Izvršnog odbora i predsjednika Zajednice, te osobito obavlja sljedeće poslove i zadaće:
• zastupa i predstavlja Zajednicu,
• odgovoran je za zakonitost rada Zajednice i ispunjavanje zakonom, drugim propisima ili ugovorima utvrđenih obveza Zajednice,
• odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog plana i financijskog izviješća Skupštini Zajednice
• nalogodavac je za izvršenje financijskog plana Zajednice,
• obavlja stručne i administrativne poslove,
• odgovara za pripremu materijala za sjednice tijela Zajednice,
• vodi poslove sukladno odlukama Skupštine Zajednice
• skrbi o suradnji Zajednice s drugim Zajednicama i Udrugama na državnom nivou
• surađuje s ministarstvima i drugim državnim tijelima i drugim organizacijama od važnosti za Zajednicu,
• surađuje sa županijskim, gradskim i općinskim poglavarstvima
• vodi i ažurira evidenciju članica Zajednice (popis) te je odgovoran za omogućavanje svakodnevnog uvida i davanje podataka o aktualnom članstvu u Zajednice
• odgovoran je za podnošenje dokumenata nadležnim tijelima sukladno propisima te za dostavljanje zapisnika s redovne sjednice Skupštine Zajednice nadležnom uredu
• sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Zajednice.
• organizira pristup medijima i promociju Zajednice,
• planira djelatnost Zajednice i suradnju s partnerima
• osigurava javnost rada Zajednice, rukovodi Stručnom službom Zajednice,
• obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim općim aktima ili odlukama Skupštine, Izvršnog odbora i predsjednika Zajednice.

(3) Postupak za izbor tajnika te ostala prava i obveze utvrđuju se općim aktima Zajednice.

(4) Tajnik je za svoj rad odgovara Izvršnom odboru.

Članak 50.

(1) Tajnik može biti razriješen dužnosti ako svojim radom povrijedi Ustav, zakone, Statut i druge akte Zajednice, te ako neopravdano ne izvršava odnosno odbije izvršavati odluke Izvršnog odbora.

(2) Odluku o razrješenju donosi Izvršni odbor Zajednice.

(3) Inicijativu za razrješenje dužnosti tajnika mogu dati predsjednik Zajednice, Izvršni odbor i Nadzorni odbor Zajednice.

(4) Do razrješenja može doći i na vlastiti zahtjev tajnika.


4.3.2. Radna tijela Izvršnog odbora

Članak 51.

(1) Za izvršavanje određenih zadaća Zajednice Izvršni odbor svojom odlukom osniva radna tijela Izvršnog odbora, sukladno ovom Statutu.

(2) Na radno tijelo ili odbor ne mogu se prenijeti nadležnosti o pitanjima koja su ovim Statutom povjerena Skupštini ili Izvršnom odboru.

(3) U radna tijela Izvršnog odbora mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 27. stavak 1. ovog Statuta, a neka druga funkcija osobe u članicama Zajednice ili Stručnoj službi Zajednice nije prepreka za izbor osobe u radno tijelo.

(4) Prijedloge odluka radnih tijela verificira Izvršni odbor, te iste postaju izvršne kada ih prihvati i potvrdi Izvršni odbor.

4.4. Nadzorni odbor

Članak 52.

(1) Nadzorni odbor sastoji se od tri (3) člana koji između sebe biraju predsjednika.

(2) Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine.

(3) Član Nadzornog odbora ne može biti član drugog tijela ili radnog tijela Zajednice.

(4) Kandidate za članove Nadzornog odbora predlažu članice Saveza, pri čemu kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene odredbom članka 27. stavak 1. ovog Statuta, uvažavajući potrebnu stručnost i iskustvo, obzirom na nadležnosti Nadzornog odbora.

(5) Članice Zajednice dužne su Izvršnom odboru Zajednice dostaviti pisani prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora najkasnije 15 dana prije održavanja izborne sjednice Skupštine.

Članak 53.

(1) Nadzorni odbor je ovlašten:
• za kontrolu provođenja zakonitosti u radu i poslovanju,
• za kontrolu izvršavanja ugovornih i drugih obveza Zajednice,
• za nadzor materijalno-financijskog poslovanja Zajednice
• za nadzor izvršavanja odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora
• za kontrolu i analizu ostvarivanja utvrđene financijske politike i financijskog plana Zajednice,
• za poduzimanje drugih mjera u svezi sa svojim poslovima, zadaćama i djelokrugom rada.

(2) Izvršni odbor, kao i druga tijela Zajednice, dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete za rad.

(3) Nadzorni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini Zajednice kojoj podnosi izvješće o svom radu.

(4) O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavještava Izvršni odbor, odnosno Skupštinu Zajednice kao i tijelo u čijem je radu nastala nepravilnost.

(5) Ako se utvrđena nepravilnost ne otkloni u primjerenom roku, Nadzorni odbor je dužan o tome obavijestiti ovlaštena državna tijela.

(6) Nadzorni odbor djeluje na sjednicama, a odluke, zaključke i preporuke donosi natpolovičnom većinom članova Nadzornog odbora, te će se poslovnikom o radu Nadzornog odbora, koji donosi Nadzorni odbor, utvrditi ostala pitanja u vezi s održavanjem sjednica i radom Nadzornog odbora.


4.5. Sud časti

Članak 54.

Sud časti Zajednice je tijelo koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članova i osoba koje sudjeluju u programima Zajednice, provodi stegovne postupke u prvom stupnju, a temeljem Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti, koji donosi Skupština Zajednice.

Članak 55.

(1) Sud časti ima tri člana i tri zamjenika člana, a bira ih Skupština Zajednice, na prijedlog članica Zajednice, na mandat od četiri godine.

(2) Sud časti bira predsjednika iz svog sastava.

(3) Kandidate za članove Suda časti predlažu članice Zajednice, pri čemu kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 27. stavak 1. ovog Statuta, uvažavajući potrebnu stručnost i iskustvo, obzirom na nadležnosti Suda časti.

(4) Članice Zajednice dužne su Izvršnom odboru Zajednice dostaviti prijedlog kandidata za članove Suda časti najkasnije 15 dana prije održavanja izborne sjednice Skupštine.

(5) Sud časti svoj ustroj i djelovanje uređuje Poslovnikom o svom radu kojeg usvaja Izvršni odbor Zajednice.

(6) Sud časti donosi odluke većinom glasova, članova Suda časti.

(7) Sud časti odlučuje o stegovnoj odgovornosti članica Zajednice, kao i fizičkih osoba koje sudjeluju u radu tijela ili programu Zajednice, zbog počinjenih povreda prava i obveza utvrđenih odredbama ovog Statuta, odredbama Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti, te drugih akata Zajednice, sa slijedećim djelokrugom:
• prima prijave za pokretanje stegovnog postupka koje ulažu članice Zajednice,
• provodi stegovne postupke u I stupnju inicirane po prijavi ili službenoj dužnosti, a može izreći mjeru opomene i /ili pokrenuti postupak isključenja iz članstva Zajednice, (o isključenju članice odluku donosi Izvršni odbor), kao i druge mjere utvrđene Pravilnikom o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti
• donosi odluke, zaključke i preporuke na koje se može uložiti žalba,
• prati i predlaže izmjene i dopune Pravilnika o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti Zajednice,
• obavlja i druge zadaće, temeljem odluka Skupštine i Izvršnog odbora Zajednice koje su u djelokrugu njenog rada.

(8) Žalba na odluku Suda časti se u roku od 30 dana od primitka odluke ulaže Skupštini Zajednice koji stegovni postupak rješava u II stupnju. Odluka Skupštine Zajednice povodom žalbe je konačna.


Članak 56.

(1) Članovi Suda časti ne mogu biti ujedno članovi drugih tijela Skupštine.

(2) Sud časti za svoj rad i djelovanje odgovara Skupštini.

(3) Sud časti podnosi izvješće Skupštini po potrebi, a najmanje jednom godišnje.


5. IMOVINA I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 57. 

(1) Imovinu Zajednice čine nekretnine, pokretna imovina, prava i novčana sredstva.

(2) Zajednica vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

(3) Zajednica osigurava novčana sredstva od sponzora, dotacija, donacija i drugih izvora.

Članak 58.

(1) Novčana sredstva Zajednice nalaze se, u pravilu, na njegovom poslovnom računu.

(2) Raspodjela ukupnih financijskih sredstava vrši se financijskim planom u skladu s programom rada.

(3) Proračunska sredstva strogo su namjenska i mogu se koristiti isključivo za poslove i zadaće prihvaćene godišnjim programom i financijskim planom.

(4) Financijski plan Zajednice donosi, mijenja i dopunjuje Skupština Zajednice.

(5) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik Zajednice, a Izvršni odbor može svojom odlukom utvrditi i druge osobe s ovlaštenjima u materijalno-financijskom poslovanju.

(6) Materijalno-financijsko poslovanje Zajednice organizira se i vodi u skladu sa zakonom i općim aktima Zajednice.

(7) Godišnji financijski izvještaj Zajednice, usvaja Skupština i predaje se Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja, a javno se objavljuje putem Registra neprofitnih organizacija.(sukladno članku 46. stavak 1. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija)

Članak 59.

(1) Zajednica može stjecati nekretnine, pokretnu imovinu i prava.

(2) Zajednica može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

(3) Odluke o prodaji, prijenosu, zalogu ili drugom otuđivanju ili opterećivanju nekretnina i prava donosi Skupština.

(4) Za svoje obveze Zajednica odgovara cjelokupnom imovinom.

(5) Članice Zajednice i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Zajednice.

6. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Članak 60. 

(1) Za obavljanje stručnih, tehničkih, administrativnih i drugih poslova Zajednice može se angažirati određeni broja vanjskih suradnika ili izvršitelja, a obavljanje određenog posla može se povjeriti i odgovarajućoj vanjskoj službi ili servisu, temeljem odluke Izvršnog odbora i pripadajućeg općeg akta Zajednice , a sukladno zakonskim propisima.


7. UTVRĐIVANJE I DODJELJIVANJE PRIZNANJA I NAGRADA

Članak 61.

(1) Zajednica može dodjeljivati priznanja i nagrade.

(2) Kriterije, vrste priznanja i nagrada, te način predlaganja i dodjeljivanja uređuju se Pravilnikom o nagradama i priznanjima koji donosi Izvršni odbor Zajednice.


8. PRESTANAK RADA ZAJEDNICE

Članak 62.

(1) Zajednica prestaje s radom kada se ispune Zakonom propisane pretpostavke ili odlukom Skupštine Zajednice.

(2) Odluka o prestanku rada Zajednice donosi se većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Zajednice.

(3) U slučaju prestanka rada Zajednice nekretnine, pokretna imovina i prava Zajednice prelaze u vlasništvo udruge koja će nastaviti djelatnosti radi promicanja istine i zaštite digniteta branitelja i Domovinskog rata na području Republike Hrvatske, a na temelju odluke Skupštine.

(4) Novčana sredstva će se upotrijebiti za podmirenje dospjelih obveza Zajednice, a preostali iznos će se raspodijeliti sukladno Zakonu o udrugama.

(5) Ako je Zajednica primila financijska sredstva iz proračuna ili iz drugih javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će se u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.

(6) Ukoliko udruga iz stavka 3. ovog članka neće postojati, odnosno ukoliko se ne osnuje u roku od tri mjeseca od prestanka rada Zajednice, imovinu Zajednice preuzet će (Muzej MUP-a RH, Arhiv RH ili nešto slično) time da ako se u narednih 10 godina osnuje nova Zajednica ili slična udruga istog interesa, isti je dužan preuzetu imovinu predati toj Zajednici ili udruzi u vlasništvo.

9. LIKVIDATOR ZAJEDNICE

Članak 63.

(1) Likvidator je zadnji izabrani predsjednik Zajednice kojeg je izabrala Skupština Zajednice u skladu s odredbama Statuta Zajednice.

(2) Pokretanjem postupka likvidacije Zajednice prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje Zajednice.

(3) Likvidator zastupa Zajednicu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Zajednice do okončanja postupka likvidacije i brisanja Zajednice iz Registra udruga.

(4) Likvidator likvidaciju Zajednice provodi u skladu s odredbama Zakona o udrugama.

10. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR ZAJEDNICE

Ukoliko između članica Zajednice dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Zajednice, članice će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članica kojima oni mogu slobodno raspolagati. Ad hoc vijeće za mirenje imenuje Izvršni odbor Zajednice. Način rada, mandat, sastav i sva ostala pitanja bitna za rad ad hoc vijeća propisati će se posebnim pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.
Sukobom interesa u Udruzi smatra se situacija kada članice Zajednice, članovi upravnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u Zajednici dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova odnosno članica Zajednice. O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno. Ad hoc vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka Ad hoc vijeća je konačna.

11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Ovaj Statut, kao i njegove izmjene i dopune, donosi Skupština Zajednice nakon pribavljenih primjedbi i prijedloga članica.

Članak 65.

Tumačenje odredbi Statuta daje Skupština Zajednice.

Članak 66.

Sve članice Zajednice u Republici Hrvatskoj dužne su uskladiti svoje statute s ovim Statutom u roku 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 67.

(1) Statut stupa na snagu danom donošenja, kada prestaje važnost Statuta Zajednice usvojenog na sjednici 21. lipnja 2006. godine sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.

(2) Svi opći akti Zajednice uskladit će se s ovim Statutom u roku od 6 mjeseci od njegovog usvajanja, o čemu brine Izvršni odbor Zajednice.

U Požegi 20. rujna 2015.

PREDSJEDNIK ZUHBDRP RH
Marijan Smernić

{backbutton}